Stadsauto mee op Aanhanger, Triangel of Dolly?

Je ziet ze hoe langer hoe meer: grotere campers die hun stadsauto mee nemen. Hele grote campers hebben soms zelfs een garage waar de kleine stadsauto in staat, maar wij zijn niet zo gezegend (en ook niet zo gebekt) om met zo’n gevaarte rond te rijden. Ben je dus kleiner behuisd en zou je wel een kleine stadsauto mee willen nemen dan heb je twee mogelijkheden: een aanhanger of een triangel. Maar voor dat we daar aan toekomen eerst even iets over het internationale verkeersrecht en de bijzonderheden van het Verdrag van Wenen 1968.

Verdrag van Wenen 1968

In 1968 hebben de landen van Europa het Verdrag van Wenen afgesloten, als opvolger van het verdrag van Genève uit 1949, met betrekking tot het internationale wegverkeer en de verkeersveiligheid. Dit verdrag geldt echter alleen voor motorvoertuigen en aanhangers. Op grond van dit verdrag mag een voertuig dat in één van de lidstaten van het verdrag is toegelaten in principe ook de weg op in alle andere lidstaten; deze regel is vastgelegd in artikel 3, lid 3 van het Verdrag. In principe, want lidstaten mogen de bepalingen van het verdrag aanvullen of verscherpen. Voor de duidelijkheid zal ik een voorbeeld geven: hoewel de banden die voor het voertuig zijn goedgekeurd tot het motorvoertuig behoren en in principe dus ook in de andere landen gelden, heeft Duitsland (en nog een paar landen meer) bepaald dat je in winterse omstandigheden winterbanden moet hebben. Wanneer jij op jouw zomerbanden met sneeuw Duitsland in rijdt kun je niet zeggen: “ik mag dat met mijn Nederlandse camper op grond van het Verdrag van Wenen 1968”. En misschien is nog wel belangrijker: niet alle landen hebben het Verdrag van Wenen ondertekend of geratificeerd (aanvaard) ! Spanje en Ierland als het om Europa gaat bijvoorbeeld. Dus als je in Spanje rijdt moet jouw voertuig voldoen aan de Spaanse normen; nu wijken die nauwelijks af van de Nederlandse /Belgische normen; jouw voertuig zal wel niet onmiddellijk afgekeurd worden, maar heb je iets bijzonders aangebracht – niet standaard dus – dan zou ik het altijd even laten controleren. Spanje heeft namelijk wel degelijk bijzondere regels; wat dacht je van deze voor fietsers: fietsen met aanhangers, in Nederland een gebruikelijk fenomeen is in Spanje verboden!.

De aanhanger of auto-ambulance

Wil je jouw stadsautootje meenemen op een auto-ambulance dan zul je gewoonlijk over een E-rijbewijs (BE of CE) moeten beschikken. Met een B-rijbewijs alleen mag je een aanhanger trekken als het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen van de aanhanger niet meer is dan 750 kg (en dan zou je er dus wel een heel licht stadsautootje op moeten zetten) óf wanneer de aanhanger weliswaar zwaarder is jouw totaal gewicht van camper en ledig gewicht plus laadvermogen van de aanhanger niet groter is dan 3500 kg (dan heb je wel een heel licht campertje!). Kortom, een E-rijbewijs is welhaast noodzakelijk.
Wanneer dan het laadvermogen van de aanhanger voldoende is om bijvoorbeeld een SmartforTwo van 750 kg mee te nemen dan moet jouw camper ook nog eens geschikt zijn om een aanhanger van pakweg 900 kg te mogen trekken. Dit staat op jouw kentekencard onder F3 en O. Onder F3 staat het maximale toelaatbaare totaalmassa van camper en aanhanger en onder O staat de maximale massa van de aanhanger (geremd onder O1, ongeremd onder O2).

Het grote voordeel van de aanhanger/auto-ambulance is tweeërlei:
1. als de combinatie is toegelaten in jouw eigen land, dan is die ook toegelaten in de lidstaten van het Verdrag van Wenen 1968 en zul je voor de Europese landen dus alleen in Spanje en Ierland op je tellen moeten passen.
2. manoeuvreren, in het bijzonder achteruit rijden, is met deze combinatie mogelijk. Zoals we zullen zien is dat met de andere optie geheel onmogelijk!

De triangel of trekhaak

In Amerka en Canada was het een gebruikelijk verschijnsel: grote campers met daarachter aan een triangel een kleinere auto om daarmee de stad te verkennen. Het is naar het vasteland van Europa overgewaaid via Groot-Brittanië. Voor de duidelijkheid een klein filmpje uit Engeland waarmee het gemak van deze vervoerswijze tot uitdrukking komt:

Juridisch rijst onmiddellijk de vraag wat is het en mag het? In Nederland is het toegestaan om met een motorvoertuig een ander motorvoertuig te trekken. Daar gelden geen bijzondere voorwaarden voor, behalve dan dat de afstand tussen trekkend voertuig en voortgetrokken voertuig niet groter mag zijn dan 5 meter. Juist ook omdat er geen bijzondere voorschriften zijn blijft het getrokken motorvoertuig gewoon een motorvoertuig en moet het aan alle eisen die daarvoor gelden voldoen: toegelaten zijn, een eigen kenteken hebben, verzekerd zijn en APK goedgekeurd.

Hoewel er geen bijzondere regels zijn met betrekking tot het slepen van voertuigen, zijn er wel specifieke regels voor aanhangers (bijvoorbeeld maximaal 90 km/u op snelwegen). Omdat een sleep voor de toepassing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) gelijk gesteld wordt aan een aanhanger (artikel 1: In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder aanhangwagens: voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers) gelden die regels ook voor de triangel. Maar let op: dit geldt alleen voor het RVV. Voor het Voertuigreglement en jouw rijbewijs is de auto aan de triangel gewoon een sleep! En dus behoef je geen E-rijbewijs te hebben, ook al sleep je een Hummer van 4250 kg.

Let op: de Nederlandse regelgeving met betrekking tot de triangel is niet van toepassing voor het Verdrag van Wenen 1968. Dat betekent dat je met een triangel achter de camper bent aangewezen op de landelijke wetgeving van het land waar je op dat moment bent. En nu kan ik heel kort zijn: met uitzondering van Groot-Brittanië en Italië, waar de triangel uitdrukkelijk is toegestaan, geldt de triangel in alle andere landen van Europa als een sleep en moet je aan de regels daaromtrent voldoen. Nou zie ik je denken “dat valt reuze mee”, maar als ik dan zeg dat je in heel veel landen slepen alleen maar mag als noodmaatregel dan valt het weer vies tegen, nietwaar?
In België bijvoorbeeld wordt in artikel 49, lid 3 van de Wegcode (Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg) bepaald: “Het is verboden een motorvoertuig te slepen behalve indien dit motorvoertuig zich niet meer op eigen kracht kan verplaatsen of niet meer alle veiligheidswaarborgen biedt”. Eenzelfde soort regeling geldt in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Spanje en nog veel meer landen.
In weer andere landen, zoals Frankrijk1), geldt dat je dan weliswaar mag slepen (behalve op autosnelwegen), maar dat je dan maximaal 25 km/u mag rijden; ook niet aantrekkelijk om dan met een triangel door Frankrijk te rijden. En tot slot Portugal, daar mag je als particulier helemaal niet slepen; dat is alleen toegestaan aan hulpdiensten met een speciale vergunning.

Tot slot de Dolly

Naast de triangel bestaat er ook nog zoiets als de dolly. De ANWB heeft ze in dienst in een aantal van haar voertuigen om daarmee op een eenvoudige manier voertuigen op te slepen. Kijk maar:

De dolly komt in Nederland voor in de Regeling Voertuigen met als definitie: een aanhangwagen met carrosserietype DA, DB of DC, bestemd voor:
a. het koppelen van een oplegger aan een trekkend voertuig waarbij de dolly de voorzijde van een oplegger draagt;
b. het dragen van de achterzijde van in de lengte ondeelbare lading, indien deze lading het chassis van het voertuig vervangt;
c. het koppelen van een ontheffingsplichtige oplegger aan een trekkend voertuig, waarbij de dolly de massa van de lading verdeelt over de achteras(sen) van het trekkend voertuig en de as(sen) van de dolly; of
d. het dragen van één van de assen van een motorvoertuig; de afsleepdolly;
in ieder geval wordt als dolly aangemerkt een voertuig dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs een dolly is;

In ons geval hebben we het dan dus over de afsleepdolly. Handige Harries dachten het probleem van de triangel te kunnen omzeilen door hun stadsautootje op een dolly te zetten. In Nederland geldt dan helaas voor hen Artikel 5.18.2 Regeling voertuigen lid 4. “Een dolly en een zich daarop bevindend motorvoertuig worden als één motorvoertuig beschouwd. De dolly dient in dat geval te zijn voorzien van een reminrichting.” Met andere woorden: de afsleepdolly is een sleep. En omdat de Regeling Voertuigen Europees is, geldt dat dan weer in alle EU landen en zijn bijgevolg de regels van de sleep ongewijzigd van toepassing.

Samenvattend

Wil jij een stadsauto meenemen en kies je voor een auto-ambulance dan gelden er geen andere beperkingen dan die gelden voor een aanhanger. Ben je in jouw land toegelaten dan ben je dat ook in bijna alle andere landen van Europa (alleen Spanje en Ierland kunnen eigen regels hebben). Kies je voor een triangel of een dolly dan is die wettelijk toegestaan in Groot-Brittanië en Italië. In alle andere landen van Europa geldt de triangel en de dolly als een sleep en moet je aan de regels omtrent het slepen van een voertuig voldoen. Soms kun je dat dan helemaal niet (in België, Duitsland, Oostenrijk bijvoorbeeld geldt dat slepen verboden is behalve als noodmaatregel omdat het voertuig niet meer op eigen kracht kan worden voortbewogen), en soms heb je zodanige beperkingen dat het helemaal niet meer interessant is (Frankrijk: max. snelheid 25 km/u).

laatstelijk bewerkt: 6 januari 2020


1). “En France, cette configuration n’est pas permise par le code de la route, en dehors du cas particulier du dépannage.” (vertaling: In Frankrijk is deze combinatie (R: de triangel) volgens de verkeerswetgeving niet toegestaan, behalve in het geval van hulp in noodsituaties) is het antwoord van de Minister op Question écrite n° 01453 de M. Yves Détraigne (Marne – UC) publiée dans le JO Sénat du 05/10/2017 – page 3048