De Camper en het RVV

Nationale regelgeving: de bepaling in het RVV en het bord E08n in het bijzonder.

In het RVVis in artikel 24, lid 1 onder d bepaald dat een bestuurder zijn voertuig niet mag parkeren op een parkeergelegenheid voor zover zijn voertuig niet behoort tot de op het bord of op het onderbord aangegeven voertuigcategorie of groep voertuigen. Het gaat hier dan om deze borden:

Maar wat is nu volgens de wet een kampeerwagen, kampeerauto, mobilhome, camper of welke benaming je ook aan ons voertuig wilt geven?
In het RVV kom je de volgende definities tegen:
“Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • autobus: motorvoertuig, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen;
  • bedrijfsauto: bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;
  • bestelauto: motorvoertuig, bestemd voor het vervoer van goederen, waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kg;
  • motorvoertuigen: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen;
  • personenauto: personenauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;
  • voertuigen: fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens;

Campers, onder welke benaming dan ook, worden niet genoemd. Wel wordt, via de verwijzing naar de Regeling Voertuigen, duidelijk wat onder personenauto’s in de zin van het RVV moet worden verstaan:
Regeling Voertuigen, Artikel 1.1:
In deze regeling wordt verstaan onder:
personenauto: voertuig op vier of meer wielen, niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid of gehandicaptenvoertuig, ingericht voor het vervoer van personen, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend; in ieder geval wordt als personenauto aangemerkt een voertuig van de voertuigcategorie M met de voertuigclassificatie M1 en een voertuig dat blijkens het kentekenregister een personenauto is;

Aha, ziedaar: onze camper is een voertuig op vier of meer wielen, ingericht voor het vervoer van personen met niet meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurderzitplaats niet meegerekend. Het is daarenboven een voertuig van de categroie M en staat er op het kenteken “personenauto” 1).De camper is dus in de zin van het RVV een personenauto! En die zeer duidelijke definitie die in de regeling zelf is geïncorporeerd kan niet opzij worden gezet door een definitie van een kampeerauto in een geheel andere regeling van lagere orde, zijnde de Regeling Voertuigen, een Ministeriële regeling.

De kampeerwagen mag dus gaan staan bij bord E08 en E08n. De personenauto natuurlijk ook bij E08 en wellicht bij E08n (omdat dat bord in deze zienswijze parkeren alleen toestaat voor niet nader gedefinieerde voertuigen). Ik snap ook wel dat dat allemaal niet de bedoeling is van de wetgever, maar dan moet je wat zorgvuldiger zijn in jouw wetgeving. En de term “groep voertuigen” zal kennelijk slaan op bord E08h (treintaxi), E08j (brandweer), E08k (ambulance) en E08l (politie).

Nu willen sommige juristen onder die kennelijke omissie uit komen door te wijzen op het feit dat het begrip kampeerwagens wel voorkomt in de Regeling Voertuigen. Daar is het als volgt omschreven: Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder kampeerwagen: voertuig dat voorzien is van een woongedeelte met ten minste de volgende uitrusting die vast in het woongedeelte bevestigd is:
a. tafel, die eventueel eenvoudig te verwijderen is;
b. stoelen;
c. slaapgelegenheid, eventueel door de stoelen om te vormen;
d. kookvoorzieningen, en
e. opbergmogelijkheden
in ieder geval wordt als kampeerwagen aangemerkt een voertuig voor speciale doeleinden van de voertuigcategorie M met subcategorie SA en een voertuig dat blijkens het kentekenregister een kampeerwagen is;
Maar ja, zoals de Regeling Voertuigen zelf al zegt (vetgedrukt): in deze regeling , dus voor de Regeling Voertuigen, wordt verstaan onder kampeerwagen…. en dus kan dat voor een andere “Regeling” heel wat anders zijn. En laat nu het RVV een andere regeling zijn!
Nu is de Regeling Voertuigen een regeling ter uitvoering van de hoofdstukken III en VI van de Wegenverkeerswet 1994 en de Europese richtlijn. Deze kent de volgende categorieën:


Kortom, die helpt ook niet om de omissie in de wetgeving op te heffen. Bovendien: de Regeling Voertuigen is een Ministeriële regeling en daardmee van een lagere orde dan het Reglement Verkeerregels en Verkeerstekens(RVV) dat een Koninklijk Besluit is en helemaal dan de Wegenverkeerswet (wet in formele zin). En een lagere regeling kan nimmer een hogere opzij zetten.

Interressant is daarom de uitspraak in deze van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 25 september 2015 2) (ECLI:NL:GHARL:2015:7231 – Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-09-2015 / WAHV 200.144.837)
waarin het Hof overweegt:
“In het RVV 1990 is geen definitie gegeven van een camper of kampeerwagen zodat op grond daarvan niet kan worden vastgesteld wanneer een voertuig tot die categorie of groep voertuigen behoort. In de Regeling voertuigen is wel een definitie van kampeerwagen gegeven. Op grond van de Regeling voertuigen wordt een voertuig als kampeerwagen aangemerkt indien dat voertuig: “voorzien is van een woongedeelte met ten minste de volgende uitrusting die vast in het woongedeelte bevestigd is:
1°. tafel, die eventueel eenvoudig te verwijderen is;
2°. stoelen;
3°. slaapgelegenheid, eventueel door de stoelen om te vormen;
4°. kookvoorzieningen, en
5°. opbergmogelijkheden;
in ieder geval wordt als kampeerwagen aangemerkt een voertuig voor speciale doeleinden van de voertuigcategorie M met subcategorie SA en een voertuig dat geregistreerd is als kampeerwagen”.
De Regeling voertuigen strekt ter uitvoering van hoofdstuk III en VI van de WVW 1994 . Daarbij gaat het om de toelating en goedkeuring van voertuigen en om de rijvaardigheid en de rijbevoegdheid. Het RVV 1990 daarentegen is gebaseerd op de artikelen 2 en 12, eerste en derde lid, van de WVW 1994 en geeft regels ten aanzien van verkeersregels en verkeerstekens.
Gelet op het verschil in strekking tussen beide regelingen is het hof van oordeel dat de definitie van kampeerwagen in de Regeling voertuigen en de registratie van een voertuig op basis van deze regeling door de RDW, niet bepalend kan zijn voor de uitleg van het gestelde bij of krachtens het RVV 1990 bepaalde. Dit brengt mee dat de sanctie niet in stand kan blijven.”

Er is nog één andere zaak in de jurisprudentie bekend, maar daar ging het over iemand die had geparkeerd bij bord E08 met een onderbord “opladen elektrische personenauto’s”, terwijl hij geen elektrische auto had. Terecht is de boete in stand gebleven, want de automobilist ging “nat” op het feit dat hij zijn voertuig niet mag parkeren op een parkeergelegenheid op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven. (zie Hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 26 februari 2016 in https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2016:1519)
En voor de hardliners: zie ook Hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 30 december 2015 inzake de bestuurder van een personenauto die zijn auto had geparkeerd op een parkeerplaats voor vrachtwagens en bussen buiten de toegestane uren.
Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2015:10020
Ik heb niet nog meer uitspraken kunnen vinden die op deze materie betrekking hebben.

Geldt dit ook voor België?

Ik heb onlangs een hele discussie gehad met een Belgische vakgenoot die uiteindelijk erkende dat ook in België een juiste definiëring ontbrak. In België is de overtreding van het Nederlandse equivalent, bord E09, strafbaar gesteld in het Verkeersreglement (Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg), maar ook daarin vinden we geen definitie van een kampeerwagen. Het Verkeersreglement bevat wel degelijk definities. In Artikel 2 “Voor de toepassing van de bepalingen van dit reglement wordt verstaan onder:” en dan volgen de definities van voertuig (2.14), Motorvoertuig (2.16),Motorfiets (2.18), Auto (2.21), Autobus (2.65), Autocar (2.66) en Landbouwvoertuig (2.67). In het geheel niet van kampeerwagen of iets dergelijks, overigens ook niet van personenauto (hoe onzorgvuldig kun je zijn, maar dat terzijde). En dan is bijgevolg de kampeerwagen gewoon een auto want aan die definitie voldoet hij: Een auto is, volgens die definitie in het Verkeersreglement, elk motorvoertuig, met inbegrip van de trolleybus, dat niet beantwoordt aan de bepalingen van de bromfiets, van de motorfiets, van de drie- en van de vierwieler met motor. Tot slot bepaalt het gewraakte artikel 70.2.1 onder 3 dat het bord E9b inhoudt “Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen.” (allemaal NIET gedefinieerd in de regeling zelve of de naasthogere regeling!)
Met andere woorden: Ja, ook in België mist het parkeerverbod voor kampeerwagens bij bord E9b verbindende kracht!

Overigens is mijn Belgische ambtsgenoot van mening dat de Belgische rechtsleer en -praktijk zal uitwijzen dat de rechter aldaar toch aansluiting gaan zoeken bij de taalkundige betekenis volgens het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Hier blijft, wat mij betreft, een verschil van mening en dus ….. voer voor juristen!
Voor België heb ik echter nog geen uitspraak in deze materie kunnen vinden; of Belgen stappen niet graag naar de rechter of de drempel is (financieel) te hoog.

En waarom hamer ik daar zo op?

Alleen in Nederland en België wordt ten aanzien van het parkeren een uitzondering gemaakt voor campers, in de rest van Europa niet. Niet voor niets komen campers niet voor als aparte categorie in de Europese kaderrichtlijn. In de rest van Europa is een camper met een laadvermogen onder de 3500 kg een personenauto en gelden voor de camper ook de regels voor personenauto’s. Je krijgt het een Fransman, Spanjaard, Italiaan of Duitser niet uitgelegd dat de camper geen personenauto is en dat hij dus moet verkassen!

(Oorspronkelijk opgesteld: 8 november 2018) Laatstelijk gewijzigd: 12 maart 2021